O nas

niepodlegla

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radziejowie powstała w 1956 roku przy Wydziale Zdrowia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W 1975 roku, w związku z reorganizacją służby sanitarno-epidemiologicznej na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 listopada 1975r. w sprawie siedzib inspektorów sanitarnych, zakresu działania państwowych terenowych i portowych inspektorów sanitarnych (Dz.U. Nr.41, poz. 215) zlikwidowano PSSE w Radziejowie (wraz likwidacją powiatu). Natomiast pracowników przeniesiono do Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kuj.

W styczniu 2001 roku wobec starań Starosty Radziejowskiego przy aprobacie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy utworzono Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Radziejowie, która wchodzi w skład Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Od 2002 roku Państwowa Inspekcja Sanitarne wchodziła w skład administracji niezespolonej, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie podlegał Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy.

Od 1 stycznia 2010 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie stał się ponownie organem administracji zespolonej w powiecie.

Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie jest powiat radziejowski położony w centrum Polski, w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, w południowej jego części. Sąsiaduje z takimi powiatami jak: aleksandrowski, kolski, koniński, inowrocławski, włocławski. W skład powiatu radziejowskiego wchodzi 7 jednostek administracyjnych: Miasto Radziejów, Miasto i Gmina Piotrków Kuj. oraz pięć gmin wiejskich: Bytoń, Dobre, Osięciny, Radziejów, Topólka.

Powierzchnia powiatu wynosi 607 km²

Ludność powiatu liczy 41 937 mieszkańców.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radziejowie jest jednostką budżetową będąca podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.Działalnością Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny będący jednocześnie Dyrektorem stacji lek. med. Elżbieta Mintus.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radziejowie realizuje swoje zadania przez:

  1. Sprawowanie nadzoru bieżącego i zapobiegawczego nad warunkami:

- higieny środowiska

- higieny pracy w zakładach pracy,

- higieny procesów nauczania i wychowania

- higieny wypoczynku i rekreacji,

- zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

- higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.

  1. Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych, a także prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.

Czynności kontrolne wykonywane są przez komórki Nadzoru.

PSSE 2013 - Wykonanie PIXEL Usługi Informatyczne